„Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.“

Marcus Tullius Cicero

 

Osvědčení

Osvědčení

Osvědčení

Rozhodci Mgr. Jan Knapík a Mgr. Martin Kříž jsou v souladu s ust. § 4 odst. 4 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, oprávněni řešit spory ze spotřebitelských smluv.

Rozhodce Mgr. Jan Knapík je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Rozhodce Mgr. Martin Kříž je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky.