„Základem spravedlnosti je důvěra, to znamená stálost a upřímnost ve slovech i v dohodách.“

Marcus Tullius Cicero

 

Spotřebitelské spory

Spotřebitelské spory

Řešení sporů ze spotřebitelských smluv

S účinností od 1.4.2012 platí nová právní úprava rozhodčího řízení, která zavádí několik novinek týkajících se řešení sporů ze spotřebitelských smluv.

Předně je třeba při uzavírání smlouvy rozlišit, zda se v konkrétním případě jedná o spotřebitelský vztah, tj. o vztah podnikatele na straně jedné a nepodnikatele na straně druhé (=spotřebitele). Pokud ano, je při uzavírání smlouvy respektovat základní pravidla zaručující založení pravomoci rozhodce, která bez výhrad splňujeme. Rozhodčí smlouva ke stažení.

  1. Rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní.
  2. Podnikatel je povinen s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí smlouvy poskytnout spotřebiteli náležité vysvětlení, aby spotřebitel byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Náležitým vysvětlením se rozumí vysvětlení všech následků rozhodčí doložky.
  3. Rozhodčí smlouva obsahuje dovětek o právu spotřebitele obrátit se s návrhem na zahájení řízení na příslušný obecný soud České republiky (viz odstavec b) rozhodčí smlouvy). Podle aktuální úpravy spotřebitelských smluv v občanském zákoníku, která je důsledkem implementace evropských směrnic, je spotřebiteli potřebné zajistit možnost bránit se s jeho nárokem vždy rovněž u obecného soudu. Tento dovětek nestanoví žádné ze stran rozhodčí smlouvy povinnost obracet se na obecný soud, ale zachovává jí možnost volby tak učinit.
  4. Rozhodčí smlouva musí obsahovat pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci, způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a pravidlech pro jejich přiznání, místu konání rozhodčího řízení, způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a o tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.
  5. Rozhodcem určeným rozhodčí smlouvou může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Pro zápis běží lhůta 6-ti měsíců od 1.4.2012.
  6. Rozhodce je povinen před zahájením projednávání věci stranám sdělit, zda v posledních 3 letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu nebo zda je rozhodcem v dosud neskončeném rozhodčím řízení ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran.
  7. Rozhodce se při rozhodování sporu řídí hmotným právem rozhodným pro daný spor a dále právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele. Rozhodování podle zásad spravedlnosti je možné pouze tehdy, pokud si to strany výslovně sjednaly.